การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์)

3,936

Sponsored Links

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (Math & Trig)

จากที่ได้กล่าวถึงการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแล้วนั้นในบทความ การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel

วันนี้จึงมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกัน

Sponsored Links

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (Math & Trig) ใช้คำนวณหาค่าทางคณิตศาสตร์ หรือ
ตรีโกณมิติ เช่นค่าผลรวม ค่าจานวนเต็ม ค่ารากที่สอง เป็นต้น

ฟังก์ชัน หน้าที่
=INT(ตัวเลข) คืนค่าจำนวนเต็มปัดทศนิยมทิ้ง
=TRUNC(ตัวเลข,จำนวนทศนิยม) คืนค่าตัวเลขและทศนิยมตามจำนวนที่ต้องการ โดยปัดเศษทิ้ง
=ABS(ตัวเลข) คืนค่าสมบูรณ์ของตัวเลข
=SQRT(ตัวเลข) คืนค่ารากที่สองของตัวเลข
=ROUND(ตัวเลข,จำนวนทศนิยม) คืนค่าตัวเลขและทศนิยมตามจำนวนที่ต้องการ
=MOD(ตัวตั้ง,ตัวหาร) คืนค่าเศษที่เหลือจากการหาร
=Sam(ช่วงเซลล์) หาผลรวม
=SamIF(กลุ่มเซลล์ที่ตรวจสอบ,”เงื่อนไข”,กลุ่มเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม) หาผลรวมตามเงื่อนไข

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More