สูตรแปลงตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือ หรือตัวอักษรใน Excel

ในสำนักงานที่ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010, 2013 หรือเวอร์ชันอื่นๆ ในการทำใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบวางบิล ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารทางการเงิน อื่นที่ต้องมียอดรวมสุทธิ และต้องมีส่วนหัวข้อ ยอดรวมเป็นตัวอักษร แล้วนั้น โดยส่วนมากทุกคนที่ใช้งานส่วนนี้มักจะพิมพ์ตัว ยอดที่เป็นตัวอักษรเอง

ซึ่งบางครั้งตัวเลขที่มีจำนวนหลักที่เยอะ ทำให้บางครั้งการพิมพ์ยอดเป็นตัวอักษรนั้นอาจจะมีผิดถูกกันบ้าง ตัวอย่างเช่น 1,678,755.100 (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทสิบสตางค์) บางคนถึงกับค่อยข้างใช่เวลาในการพิมพ์ แต่ในปัจจุบัญองกรค์ที่มีขนาดใหญ่มักจะซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้งานจึงเป็นเรื่องง่าย

สูตรเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร

เป็นฟังก์ชันที่มีในโปรแกรม Excel ซึ่งสามารถพิมพ์สูตรลงในช่อง เซลที่ต้องการให้แสดงเป็นตัวอักษรได้เลย มาดูวิธีใช้สูตรนี้ครับ

  1. เปิดเอกสาร Excel ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่เซลที่ต้องการให้แสดง ตัวเลขเป็นตัวอักษร จากนั้นพิมพ์สูตร

=BAHTTEXT(ระบุช่องเซลตัวเลข) แล้วกด Enter

ตัวอย่างเช่น =BAHTTEXT(H11)

BAHTTEXT-excel-2

BAHTTEXT-excel-3