การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางสถิติ)

20,830

Sponsored Links

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางสถิติ)

จากที่ได้กล่าวถึงการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแล้วนั้นในบทความ การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel

วันนี้จึงมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกัน

Sponsored Links

ฟังก์ชันทางสถิติ (Statistical) เป็นฟังก์ชัน การวิ เคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ ใช้คำนวณหาค่าทางสถิติต่าง ๆ

เช่นค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดค่าต่ำสุด การนับตัวเลข เป็นต้น

ฟังก์ชัน หน้าที่
=MAX(กลุ่มเซลล์) ค่าสูงสุดในกลุ่มเซลล์
=MIN(กลุ่มเซลล์) ค่าต่ำสุดในกลุ่มเซลล์
=AVERAGE(กลุ่มเซลล์) ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเซลล์
=AVERAGEIF(กลุ่มเซลล์,เงือนไข) ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเซลล์ตามเงื่อนไข
=AVERAGEIFS(กลุ่มเซลล์,เงื่อนไข,กลุ่มเซลล์.เงื่อนไข,…) ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเซลล์ตามเงื่อนไขโดยสามารถหาได้หลายเงื่อนไง หลายช่วงข้อมูล
=MEDIAN(กลุ่มเซลล์) ค่ากึ่งกลางในกลุ่มเซลล์
=MODE(กลุ่มเซลล์) ค่าที่เกิดซ้ำหรือเกิดบ่อยที่สุดในกลุ่มเซลล์
=COUNT(กลุ่มเซลล์) นับจำนวนข้อมูลเฉพาะตัวเลข
=COUNTA(กลุ่มเซลล์) นับจำนวนข้อมูลทั้งตัวเลขและข้อความ
=COUNTBLANK(กลุ่มเซลล์) นับจำนวนเซลล์ว่าง
=COUNTIF(กลุ่มเซลล์,เงื่อนไข) นับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไข
=COUNTIFS(กลุ่มเซลล์,เงื่อนไขกลุ่มเซลล์,เงื่อนไข,…) นับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไขโดยสามารถหาได้หลายเงื่อนไขหลายช่วงข้อมูล

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment