แก้ปัญหา Windows 11 ภาษาไทยเพี้ยน เมื่อเปิดใช้โปรแกรม

330

Sponsored Links

หลายคนติดตั้งใช้งานวินโด้ 11 แล้วเปิดใช้งานโปรแกรมที่เมนูเป็นภาษาไทยพบว่าภาษานั้นเพี้ยน วันนี้จะแนะนำวิธีแก้ Windows 11 ภาษาไทยเพี้ยน โดยค่าเริ่มต้นการตั้งค่าในระบบ windows จะไม่ได้กำหนดประเทศไทยเป็นค่าเริ่มต้น ดังนั้นต้องเข้าไปเปลี่ยนให้เป็นประเทศไทยก่อน เพื่อให้รองรับฟ้อนเมนูภาษาไทย

วิธีแก้ Windows 11 ภาษาไทยเพี้ยน

สำหรับการตั้งค่านี้ก่นอที่จะตั้ง แนะนำว่าควรปิดโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด เนื่องจากว่าจะมีขั้นตอนของการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย ดังนั้นงานที่ยังไม่บันทึกเรียบร้อย อาจจะได้รับความเสียหายไปด้วย

1. ที่ช่องค้นหาให้พิมพ์ Region (ภูมิภาค) แล้วคลิกเลือกเปิด Region /control panel (ภูมิภาค /แผงควบคุม)

2. คลิกเลือกแท็บ Administrator (การบริหารระบบ)

Sponsored Links

3. ให้คลิกที่ปุ่ม Change system locale.. (เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของระบบ…)

4. เปลี่ยนให้เป็น Thai (thailand) (ไทย (ประเทษไทย))แล้วคลิกปุ่ม Ok (ตกลง)

5. คลิกปุ่ม Retsrta now (รีสตาร์ตตอนนี้)

เมื่อเครื่อง restart เสร็จแล้ว ก็ให้เปิดใช้งานโปรแกรมที่เมนูภาษาไทยเพี้ยนนั้นอีกครั้ง

--- Sponsored Links ---

เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment