การตั้งค่า Outlook ให้แจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดอ่าน(Read) Email

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2010, 2013 เพื่อส่งอีเมล์ ติดต่อกับลูกค้าหรือภายในองค์กร หากเป็นการแจ้งประกาศหรือสั่งงาน อาจมีหลายๆคนที่เมื่ออ้างถึงการส่งเมล์แจ้งแล้ว มักจะถูกใช้ข้ออ้างที่ว่ายังไม่ได้รับอีเมล์ หรือไม่ได้อ่านอีเมล์ 

ตั้งค่า outlook แจ้งกลับอ่านเมล์แล้ว

เป็นการตั้งค่าให้มีการแจ้งอีเมล์กลับมาทุกครีั้ง หลังจากที่ผู้รับได้รับอีเมล์ที่ส่งถึง และทำการเปิดอ่านอีเมล์แล้ว มาดูการตั้งค่าครับ

1. เปิด Outlook ที่ใช้งานอยู่ จากนั้นคลิกที่ File
read receipt 1

2. คลิก Options (ตัวเลือก)

read receipt 2

3. เลือกที่ Mail (จดหมาย) ทางช่องด้านซ้าย จากนั้นเลือกไปที่หัวข้อ Tracking (การติดตาม)

ภายใต้ For all messages sent, request: (สำหรับข้อความที่ส่งทั้งหมด ให้ร้องขอ)

  • Delivery receipt (เมื่อส่งถึงเซิฟเวอร์ผู้รับ)
  • Read receipt (เมื่อผู้รับเปิดอ่าน)

ภายใต้ For any message received that includes a read receipt request: (สำหรับข้อความที่ได้รับใดๆ ที่มีก่ีร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน)

  • Always (ส่งใบตอบรับเมื่ออ่านเสมอ)
  • Never (ไม่ต้องส่งใบตอบเมื่ออ่าน)
  • Ask each (ถามทุกครั้งว่าจะส่งใบตอบรับเมื่ออ่านหรือไม่)

เลือกตามภาพด้านล่าง (หรือตามต้องการ) แล้วคลิก OK

read receipt 3

4. ทำการทดสอบส่งอีเมล์

read receipt 4

5. หลังจากที่ผู้รับเปิดอ่าน จะมีอีเมล์แจ้งกลับมาว่ามีการอ่านอีเมล์ที่ส่งแล้ว

read receipt 5