Browsing Tag

Outlook Data File

วิธีการ Import ข้อมูลอีเมลจากไฟล์ .PST ของ Microsoft Outlook

บทความนี้จะแนะนำการ import อีเมล data จากไฟล์ .pst โปรแกรม Microsoft Outlook ดึงข้อมูลอีเมลเก่าจากไฟล์ .PST ที่เคยสำรองไว้ หรือจะเรียกว่า Restore ไฟล์เก่าที่เก็บไว้กลับมาใช้งานอีกครั้ง การ import จะเป็นกรณีที่ใช้งานอีเมลปัจจุบัน…