Tag: กระดาษ A4

ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 เป็นค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 ใน Microsoft Word เป็นค่าเริ่มต้น

วันนี้จะแนะนำขั้นตอนการตั้งค่า Microsoft Word ให้หน้ากระดาษเป็น A4 เมื่อเริ่มสร้างเอกสารใหม่ทุกครั้ง ปกติแล้วจะต้องปรับขนาดให้เป็น A4 (210 X 297 mm) ทุกครั้ง โดยปกติแล้วจะเป็น letter 8.5 x 11 หากว่ากำหนดขนาดกระดาษที่ใช้งานบ่อยๆ ให้เป็นค่าเริ่มต้น ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ