Browsing Tag

Windows Server 2012 R2

เปิดใช้งาน Remote desktop ใน Windows Server 2012 R2

เปิดใช้งาน Remote desktop ใน Windows Server 2012 R2 สำหรับบริษัทที่ใช้งานเครื่อง Server แล้วติดตั้ง Windows Server 2012 R2 โดยปกติเครื่อง server มักจะไม่ใช้หน้าจอในการเข้าตั้งค่า จะนิยมใช้งานผ่าน Remote Desktop…

การติดตั้ง VPN Server บน Windows Server 2012 R2

หากต้องการใช้งานข้อมูลใน server เหมือนกับนั่งอยู่ที่ทำงานบริษัท ต้องการติดตั้ง VPN Server วันนี้จึงเอาวิธีติดตั้ง vpn server ใน windows server 2012 r2 จึงจะสามารถใช้งาน การแชร์ไฟล์ แชร์ปริ้นเตอร์ กับเพื่อนร่วมงาน หรือโปรแกรมภายใน ต่างๆ