Browsing Tag

ลบบัญชีผู้ใช้

วิธีลบบัญชีอีเมล์ หรือลบโปรไฟล์ออกจาก Microsoft Outlook ในคอมฯ

สำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นการลบบัญชีอีเมล์ ออกจากโปรแกรม Microsoft Outlook เนื่องจากต้องการเปลี่ยนบัญชีอีเมล์อื่น หรือลบโปรไฟล์อีเมลออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้