Browsing Category

macOS (Macbook)

สอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่ทำงานบนระบบ macOS (Macbook) และการตั้งค่าระบบต่างๆในเครื่อง MAC ให้กับผู่ที่เริ่มต้นใช้งานระบบ macOS