การติดตั้ง Active Directory บน Windows Server 2012/R2 (ภาษาไทย)

การติดตั้ง Domain Controller บน Windows Server 2012/R2 Active Directory Domain Services (ADDS) เป็น Roles ที่อยู่บน Windows Server อยู่แล้วครับ รวมทั้ง Windows Server 2012 และ 2012 R2 ก็ด้วยเช่นกัน ซึ่ง Active Directory มีไว้เพื่อใช้งานเกี่ยวกับการ ระบุตัวตน (Authentication & Authorization & Audit) และการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่ภายใต้ขอบเขตของระบบ Active Directory