การแชร์ไฟล์ windows 7

การแชร์ไฟล์ (Sharing File) เป็นการให้ผู้อื่นใช้งานไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน

ประโยชน์ของการแชร์ไฟล์

  • มีความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเพื่อนร่วมงาน
  • ลดปัญหาการติดไวรัสของไฟล์งานจาก Flash Drive
  • มีความคล่องตัวในการรับส่งไฟล์งานซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมงาน

วิธีการแชร์ไฟล์ windows 7

1. เริ่มจากเปิดไปที่ ไฟล์ หรือ โฟล์เดอร์ ที่ต้องการแชร์

share file windows 7 (1)

2. ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ แล้วเลือก Properties

share file windows 7 (2)

3. เลือกแท็บ Sharing แล้วคลิก Advanced Sharing…

share file windows 7 (3)

4. ทำเครื่องถูกที่ช่อง Share this folder จากนั้นคลิก Permission

share file windows 7 (4)

5. ทำการกำหนด Permission ตามที่ต้องการให้เครื่องอื่นเข้ามาใช้งานโฟลเดอร์ที่ได้ทำการแชร์

  • Full Control = สามารถ อ่าน เพิ่ม แก้ไข ลบ แก้ไขสิทธิ์ ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่แชร์ได้
  • Change = สามารถ อ่าน เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่แชร์ได้
  • Read = สามารถ อ่าน  ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่แชร์ได้
  • คลิก OK หลังจากเสร็จเรียบร้อย

share file windows 7 (5)

6. จากนั้นจะเห็นว่ามี Network Path โชว์อยู่ ให้คลิก Close

share file windows 7 (6)

7. จากนั้นให้เข้าใช้งาน File share ตาม Network Path ที่โชว์ คือ “\\Win7” Enter  (\\<computer name>)

share file windows 7 (7)